Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kad bi se vratila na dunjaluk, a ne obavljanje namaza, post ili umru…?!

Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kad bi se vratila na dunjaluk, u ajetu: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem…”, a nije rekla da obavim umru, namaz ili da postim?
Kazali su učenjaci: “Umrla osoba je spomenula sadaku samo zbog toga, jer je vidjela kakva je nagrada za nju nakon što je preselila, pa povećajte davanje sadake, jer će osoba na Sudnjem danu biti u hladu svoje sadake.” Najbolja sadaka koju trenutno možeš uraditi jeste širenje ovog teksta sa nijetom (trajne) sadake, jer ćeš za svakog koji primjeni ovaj govor i poduči njime naredne generacije imati nagradu. Upravo ti nemoj je sačuvati samo na svom telefonu, jer možda dopre do nekog srca koje će se pobojati i prihvatiti je…

 

Pored toga što ispunjava zadovoljstvom onoga koji je udjeljuje i donosi radost onome ko je prima sadaka otvara vrata opskrbe i trasira put dobra. Zato je ne smijemo zanemarivati već pomoću nje tragajmo za obilnom opskrbom da bi nam Allah dž.š. dao bereket i u malo imetka!
Namazom i sadakom se treba pripremati za Dan polaganja računa, kao što stoji u 31. ajetu Sure Ibrahim: „Reci vjernicima, robovima Mojim, da namaz obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im Mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kojem neće biti trgovanja ni prijateljstva.“
Sadakom nam Allah dž.š. otklanja iskušenja i otvara  vrata dobra i sreće, kao što stoji u 60. ajetu Sure Er-Rahman: „Zar je nagrada za dobro, osim dobro?“
Mi našom sadakom vraćamo na lica siromaha osmijeh i sreću, onda kada su oni u teškom iskušenju, tako da je naša sadaka došla kao svjetlost, koja je obasjala tminu koja ih je gušila. Onaj ko malo da, Allah će njemu dati mnoge više, jer su kod Njega riznice nebesa i Zemlje. U svim Allahovim dž.š. blagodatima imaju i drugi svoj hakk (pravo), pa onaj ko svoje pravo ustupi drugome, njemu će biti povećano njegovo pravo, a onaj ko drugome uskrati njegovo pravo i njemu će biti uskraćena njegova prava.

Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu sliče onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

Oni koji daju sadaku, koji čiste imetak kroz zekat i koji troše imetke na Allahovu putu, oni će imati dobit i više od sedam stotina puta, a na dunjaluku nema banke ili pojedinca koji mogu i žele dati toliku halal dobit!
Sadakom se trebamo pripremati za Sudnji dan, kada će sadaka biti od velike koristi onima koji su je udjeljivali, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija. Prenosi Adi ibn Hatim, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Nema nikoga od vas, a da sa njim neće razgovarati Allah, a između njih neće biti posrednika, pa će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio, pa će pogledati na svoju lijevu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio i pogledat će ispred sebe i vidjet će samo pred svojim licem vatru, pa se čuvajte vatre makar s pola hurme!“ (Buharija)

Sadaka je sredstvo kojim vjernik čisti svoje grijehe. Kada je Sufjan Es-Sevri, ugledao siromaha koji je došao da prosi na njegovim vratima, obradovao se i rekao: „Dobro mi došao onaj koji će očistiti moje grijehe!“ A El-Fudajl ibn Ijjad je imao običaj reći: „Kako su prosjaci samo dobri ljudi!? Oni nose naše opskrbe ka ahiretu bez ikakve naknade za to! Nose ih sve dok ih ne stave na vagu pred Uzvišenim Allahom!“

Našu sadaku koju udjeljujemo ne smijemo pokvariti prigovaranjem i uvredama, jer bi u tom slučaju lijepa riječ bila bolja od takve sadaka. Uzvišeni Allah u Kur'anu a.š. kaže: „Lijepa riječ i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. – A Allah nije ni o kome ovisan i blag je.O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allah ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli; oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. – A onima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na pravi put. (El- Bekara, 263 -264.) Mnogobrojne su koristi od sadaka koja se daje sa namjerom da se pomogne siromašnima i da se stekne Božije zadovoljstvo. Ovo su neke od koristi sadake:

1. Gasi Allahovu dž.š. srdžbu kako nam se kazuje u hadisu: „Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)!“ (Tirmizi)

2. Briše grijehe i otklanja vatru. U hadisu se kaže: „Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru!“

3. Štiti od vatre. Muhammed a.s. je rekao: „Čuvajte se vatre pa makar s pola hurme!“

4. Onaj koji daje sadaku bit će na Sudnjem danu u hladu svoje sadake. Rekao je Muhammed a.s.: „Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake, dok se ne presudi ljudima! Poslanik, a.s. je spomenuo u drugom hadisu među sedam osoba, koje će biti u Allahovoj hladovini kada druge hladovine ne bude bilo, i onoga koji daje sadaku tajno: „…i čovjek koji daje sadaku tajno tako da njegova ljevica ne zna šta daje desnica!“

5. Ona je lijek za tjelesne bolesti. „Liječite vaše bolesne sadakom!“, kaže se u jednoj predaji od poslanika a.s.

6. Lijek je za bolesti srca. „Ako želiš da ti omekša srce, nahrani miskina (bijednika) i pomiluj glavu jetima!“ (Ahmed)

7. Allah sadakom otklanja od ljudi razne vrste nevolja, pa makar oni bili nasilnici i grješnici. 8. Meleki za darežljivce mole Allahadž.š. U hadisu se kaže: „Nema niti jednog dana u kojem osvanu robovi, a da ne dođu dva meleka, pa jedan kaže: ‘Allahu, daj darežljivcu imetak!’ A drugi kaže: ‘Allahu, daj škrtici propast!“ (Buharija)

9. Allah darežljivcu daje bereket u imetku. Kazao je Muhammed a.s.: „Sadaka ne umanjuje imetak!“

10. Ljudima od imetka ostaje samo ono što podijele, kao što stoji u 272. ajetu Sure El-Bekare: „Što date od dobra, to je vaše!“ Kada je Poslanik, a.s., pitao Aišu, r.a., šta je ostalo od zaklane ovce, ona je kazala: „Ostala je samo plećka!“ Poslanik, a.s., reče: „Ostalo je sve osim plećke!“ (Muslim)

11. Allah darežljivcima uvećava nagradu, kao što stoji u 18. ajetu Sure El-Hadid: „Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.“

12. Darežljivac će na Sudnjem danu biti prozvan s posebnih varata, koja se zovu Vrata sadake.

13. Sadakom se proširuju duša i srce.

14. Poslanik, a.s., izjednačava sadaku i učenje Kur’ana. On a.s.  je rekao: „Nema zavidnosti osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah dao Kur’an, pa on noći i dane provodi s njim i čovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on dijeli noću i danju!

15. Sadaka čisti imetak od laži, lažne zakletve i nemara. Rekao je Muhammed a.s.: „O trgovci, prodaju prate ružan govor i lažna zakletva, pa je čistite sadakom! (Ahmed)
Braćo i sestre, budimo od onih koji udjeljuju sadaku i iskoristimo ono što nam se pomoću toga nudi.
 Hariz ef. Pašić