Kako zaraditi Džennet (raj)!? Najviše grijeha i dobrih djela “zarađujemo” preko roditelja!

Svaki vjernik žudi za tim da jednog dana uđe u Džennet (Raj) i uživa u njegovim ljepotama. Međutim, znamo li koji je to najbrži i najlakši put do džennetskih blagodati?
Činiti dobra djela jedna je od zadaća najsvetijih vjerskih zadaća, a s aspekta savjesti to je postupak koji zaslužuje poštovanje. Ne činiti dobro jeste grijeh s aspekta vjere, s aspekta mudrosti to je moralni pad, iz ugla savjesti to je nehaj. Dobro ponekad može biti beskorisno, čak na određen način štetno, ali nikada ne može biti zlo, jer zlo je uvijek njegova suprotnost

Svaki ibadet (pokornost i robovanje)koji čovjek učini na ovom svijetu, svaka obaveza koja je preuzeta i nevolja koja je istrpljena, na onom će svijetu dobiti posebno značenje i u drugačijem će ozračju dočekati svog vlasnika.

Kao što sjemenka u sebi nosi šifru velikog drveta pa je vi bacite u zemlju i ona vremenom poprimi oblik tog drveta, tako je svaki ibadet na ovom svijetu, svaka nevolja koja nas zadesi i sve ono što činimo dokazujući lično robovanje, poput sjemenke koja raste na onom svijetu i tamo daje svoj plod. Svaki naš tekbir, tehlil ili tesbih je sjemenka koja pronalazi plodnu zemlju i koja će uroditi raznim džennetskim plodovima. Čak se može kazati da vjernici svojim djelima čine da se Džennet okiti raznovrsnim blagodatima.

1. Svaki ibadet koji čovjek učini na ovom svijetu, svaka obaveza koja je preuzeta i nevolja koja je istrpljena, na onom će svijetu dobiti posebno značenje i u jednom drugačijem ozračju dočekati svog vlasnika.
2. Svako dobro djelo ima sebi svojstvena vrata kroz koja se ulazi u Džennet, pa će tako svaki vjernik koji se sjedinio s određenim djelom biti pozvan da uđe upravo kroz vrata koja su određena za vlasnike tog dobrog djela.

3. DOBROČINSTVO PREMA RODITELJIMA
U brojnim predajama ulazak u Džennet usko je vezan za naše poštovanje, respekt i dobročinstvo spram roditelja. Tako se u Božijoj predaji kaže
“Roditelj je srednja vrata dženneta, pa ako hoćeš pusti ih, a ako hoćeš sačuvaj ih!” (Hafiz Es-Sujuti kaže da se pod konstrukcijom srednja džennetska vrata misli na najbolja džennetska vrata. Vidi: Ibn Madže, Sunen, 2/1208.)
Ebu Umame, prenosi da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, “Kakva je obaveza djeteta prema roditeljima?”
Na to mu je odgovoreno:
“Oni su ti Džennet i Džehennem!”!
Pažnjom prema roditeljima se, uistinu, može Džennet zaraditi. Roditelji su izvanredna prilika da, čineći im dobročinstvo, zaradimo džennetske ljepote. Poslušnost prema roditeljima garantuje naše druženje sa poslanicima, šehidima i iskrenima na Sudnjem danu.
Kaže se da će na Sudnjem danu sva čovjekova djela biti blizu kao prst uz prst – ali pod uslovom da nije bio neposlušan svojim roditeljima!”

Muhamed Bibić kaže da 13 različitih stvari koje, ako ih budete praktikovali, Vam obećavaju divnu nagradu, stvari koje su jednostavne i lahke, ali Vam mogu biti sebeb da dobijete veliki hajr, te da dobijete ono što ni jedno oko vidjelo nije, ni jedno uho čulo, niti i jedan um zamisliti mogao… Ovo su neki od najvažnijih uslova za otvaranje vrata dženetskih kapija:

1. Ko Svevišnjeg zamoli za Džennet tri puta (Allahumme inni eseluke el-Džennete), Džennet će reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Izbavi ga iz Vatre!“

2. Ko prouči sure Mulk (67. sura Kur'ana) svake noći, Allah će ga, zbog toga, zaštititi patnje u kaburu. U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mi smo je običavali nazivat el-mani'a (ona koja štiti). Ona je sura u Allahovoj Knjizi, ko je uči svaku noć – učinio je dosta i dobro.“

3. “Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet (Allahumme inni eseluke ešehadete) Allah će učiniti da dostigne stepen šehida, čak da umre i na svojoj postelji.”

4. ”Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.”

5. ”Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, garantuje mu se dvorac na perivoju Dženneta.

6. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, garantuje mu se dvorac u središtu Dženneta. A ko popravi svoje ponašanje, garantuje mu se dvorac u najvišem dijelu Dženneta”

7. ”Ko uđe na pijacu pa kaže: “La ilahe illallahu vahdehu la šerikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli šej-in kadir” (Nema istinskog božanstva mimo Jedinog Allaha, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i hvala, On oživljuje i usmrćuje, i On je Živi Koji ne umire, u Njegovoj Ruci je svako dobro, i On je kadar da učini sve), Allah će mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podići ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu kuću u Džennetu.”

8. Onaj koga zadesi tuga, briga, bolest i tegoba i potom kaže:”Allahu rabbi, la šerike lehu“ (Allah je moj Gospodar, On nema sudruga) – biće od njega uklonjeno.“

9. “Ko pojede nešto, a potom kaže: ‘Slavljen neka je Allah, Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći od mene (El-Hamdu lillahi elezi atameni haza ta`am ve rezekanihi mi gajri havlin mini ve kuvvetin) biće mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi.

10. Ko obuče odjeću i kaže: ‘Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći od mene (El-Hamdu lillahi elezi kesani haza ve rezekanihi mi gajri havlin mini ve kuvvetin) biće mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi.”

11. “Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi.“

12.”Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.”

13. “Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi kuću u Džennetu i podigne ga za jedan stepen.”

Stepeni i spratovi

Džennet ima svoje stepene i katove. Katovi koje znamo pod imenima kao što su Firdevs, Adn, Naim, Darul-huld, Mešva, Darus-selam i Illijjun su mjesta na koja će vjernici biti izdignuti u skladu s onim što su za života činili. Ili, riječima autora Poslanica (Bediuzzaman), “u Džennetu koji predstavlja mjesto sreće i vječnosti, prijatelji će boraviti s prijateljima, dok će se svako častiti s trpeze Milostivog i Samilosnog onoliko koliko je zaslužio”. Čak i ako se nađu na različitim slojevima Dženneta to neće biti smetnja njihovom zajedničkom boravku, jer svaki sloj ima po nekoliko stepena. Zato se u kur’anskim ajetima i koristi množina, pa se spominju “perivoji Firdevsa” ili “perivoji Naima”.

Sedam kapija zemlje patnje
Kao što će vjernici, u skladu sa svojim djelima, osobinama i izborima koje su napravili koristeći datu im volju, uživati u Božanskim blagodatima i pokucati na jedna od mnogobrojnih vrata Dženneta, tako će i razni “buntovnici”, u skladu s jačinom svog nevjerništva, širka, poricanja, tvrdoglavosti i zuluma, osjetiti silinu Božije kazne i sunovratiti se u jednu od mnogobrojnih provalija Džehennema. U Kur’anu se ova situacija spominje u sljedećem ajetu:

“Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti, on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći…” (El-Hidžr, 43-44)

Činjenica da Džennet ima osam, a Džehennem sedam kapija ukazuje, između ostalog, na veličinu Božije milosti i na to da je ona ispred Njegove srdžbe. Tako se u jednom hadisu navodi da će za neke stanovnike Dženneta biti odvojeno jedno mjesto u Džehennemu, ali da su to ljudi koje je Allah, dž.š., kao znak Svoje beskrajne milosti poštedio vatre džehennemske i otvorio im kapije Dženneta.
Dakle, ovdje se radi o velikoj grupi ljudi koja je svojim ponašanjem zaslužila ulazak u Džehennem. Međutim, Allah, dž.š., će im ukazati milost, zatvoriti kapije koje vode u Džehennem i dozvoliti im da zakorače u džennetske prostore. Moguće je da će se osma džennetska kapija otvoriti upravo za njih i da je Božija milost osnovni razlog koji se krije iza činjenica da zemlja vječite sreće broji osam, a zemlja vječite patnje jednu kapiju manje.