AKO STE NEKOME DUŽNI NOVAC, PROUČITE OVU DOVU

DOVA KOJU UČI DUŽNIK

Taberani ovako prenosi od Muaza bin

Džebela, r.a.: Muhammed, a.s., za vrijeme jedne džume nije mogao da primijeti oko sebe svog omiljenog ashaba Muaza bin Džebela, r.a. Vidio ga je nakon džume te ga pitao kako je i zašto ga nije bilo. Hz. Muaz je rekao da je dužan jednom čovjeku i da ga nije bilo zbog toga. Na to je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “ – Muaze! Podučit ću te dovi koja, ako budeš istrajan u njenom učenju, može učiniti da ti Allah, dž.š., pomogne vratiti dug pa da je velik koliko brdo Uhud. “ To je ova dova: “Allāhumme mālike ‘l-mulki tu’ti ‘l-mulke men tešā’u ve tenzi’u ‘l-mulke mimmen tešā’u ve tu’izzu men tešā’u ve tuzillu men tešā’u bijedike ‘l-hajr. Inneke ‘alā kulli šej’in kadîr. Tūlidžu ‘l-lejle fi ‘n-nehāri ve tūlidžu’n-nehāre fi ‘l-lejli. Ve tuhridžu ‘l-hajje mine ‘l-mejjiti ve tuhridžu ‘l-mejjite mine ‘l-hajji ve terzuku men tešā’u bigajri hisābin Rahmāne ‘d-dunjā ve ‘lāhireti ve Rahîmehumā tu’tî men tešā’u minhumā ve temne’u men tešā’u ferhamnî rahmeten tugninî bihā an rahmetin min sivāke. Allāhumme agninî mine ‘l-fakrivakdi ‘anni ‘d-dejne ve teveffenî fî ‘ibādetike ve džihāden fî sebîlike.”

Značenje:

“Allahu, Ti koji imaš svaki imetak, daješ imetak onome kome hoćeš i uzimaš od koga hoćeš. Činiš velikim onoga koga hoćeš i činiš niskim onoga koga hoćeš. S Tobom je dobro. Ti si svemoćan. Smjenjuješ noć u dan i smjenjuješ dan u noć. Živog činiš mrtvim i mrtvog oživljavaš. I bezbrojnu opskrbu daješ onome kome hoćeš. Najmilostiviji i Najsamilosniji su na ovom svijetu i Ahiretu. Daješ ono šta hoćeš od njih i zabranjuješ ono šta hoćeš. Smiluj mi se milošću Svojom da mi osim nje ničija druga milost ne treba. Allahu, spasi me od neimaštine, otkloni od mene dug i učini da umrem u pobožnosti prema Tebi i džihadu na Tvome Putu.”

Izvor: Yusuf Tavaslı – Dualar ve faziletleri

Obrada: Almir Kusur, za portal novihorizonti.ba